Bài thực hành: Cà phê Bệt Sài Gòn - Xuân Quỳnh, lớp TV-Host T4.2015

Bài thực hành: Cà phê Bệt Sài Gòn - Xuân Quỳnh, lớp TV-Host T4.2015