Bài thực hành: Công viên Lê Thị Riêng - Thanh Trúc, học viên TV-Host T4.2015

Bài thực hành: Công viên Lê Thị Riêng - Thanh Trúc, học viên TV-Host T4.2015