Bài thực hành: Những cây cầu ở Đà Nẵng - Ngọc Ánh & Anh Duy lớp TV Host tại JRP Việt Nam

Bài thực hành: Những cây cầu ở Đà Nẵng - Ngọc Ánh & Anh Duy lớp TV Host tại JRP Việt Nam