Bài thực hành: Tượng Phật Bà Quan Âm - Học viên Khánh Hà lớp TV Host tại JRP Việt Nam

Bài thực hành: Tượng Phật Bà Quan Âm - Học viên Khánh Hà lớp TV Host tại JRP Việt Nam