Quy Định Nhà Trường

Qui trình tuyển sinh và đào tạo đối với Cá nhân:

 

1.  Phỏng vấn đầu vào (Phân tích nhu cầu của cá nhân)

 

2. Thực hiện Bài Trắc nghiệm tính cách để xác định những trở ngại về mặt tâm lý đối với quá trình học và phát triển bản thân

 

3. Phân tích kết quả Bài Trắc nghiệm trên

 

4. Xác định nhu cầu của học viên và lập kế hoạch đào tạo

 

5. Tiến hành đào tạo

 

6. Đánh giá thường kỳ

 

7. Đánh giá cuối khóa về quá trình học và tiến bộ của Học viên (Các kỹ năng giao tiếp, ngoại hình và phát triển tính cách)

 

 

Qui trình tuyển sinh và đào tạo đối với các Doanh nghiệp:
 

1. Phỏng vấn đầu vào

 

2. Tiến hành bảng phân tích nhu cầu đào tạo (dựa trên các số liệu và thông tin cụ thể)

 

3. Xác định nhu cầu cần đào tạo chung của Doanh nghiệp

 

4. Xác định nhu cầu thiết thực, bức thiết nhất

 

5. Lập kế hoạch đào tạo

 

6. Lập nội dung chương trình đào tạo cụ thể

 

7. Đánh giá quá trình đào tạo và sự tiến triển của Doanh nghiệp

 

8. Đánh giá ứng dụng sau quá trình đào tạo