ĐĂNG KÝ HỌC

PHIẾU GHI DANH

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Tên : * X
Địa chỉ : * X
Email : * X
Ngày sinh :
Giới tính :
X
ĐT bàn : * X
Di động : * X
THÔNG TIN KHÓA HỌC
Tên khóa học : * X
Thông tin khóa học :
Mã bảo mật *
X
X
THỎA THUẬN CHUNG

1. Xin vui lòng thanh toán học phí trước ngày khai giảng khóa học tối thiểu 2 ngày.

2. Không hoàn lại học phí cho bất cứ trường hợp nào. Trong trường hợp đặc biệt, học viên được bảo lưu học phí trong vòng 3 tháng.

3. Lịch học và giáo viên có thể thay đổi trong trường hợp giáo viên phụ trách bận đột xuất.

4. Trong suốt khoá học, vì lý do chính đáng cần xin nghỉ một buổi học, xin vui lòng thông báo trước 2 ngày, Trường sẽ sắp xếp cho học viên học bù mà không thu thêm học phí. Tuy nhiên, Trường không giải quyết các trường hợp nghỉ học đột xuất hoặc xin nghỉ học quá 3 lần.